new tai | old tai | 中文

ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ

作者: 时间:2021-01-08 15:36:11

ᦕ ᦅ ᦎ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ   

    ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦚᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦲ ᦌᦱᧁᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦕ ᦅ ᦎ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ: ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦢᧁᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧟。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦟᦲ ᦌᦱᧁᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦝᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ,ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᧞。ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ  ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦺᦖᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ  ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈᦠᦹᧉ ᦺᦗ。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦞᦱᧈ,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᧞ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᧁ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ、ᦔᦲᧃ ᦉᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦞᦱᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼᧈᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦲᧉ ᦧᦸᧅᧈ  ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦙᦱ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ,ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ、ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ、ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧘ ᦔᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ、ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᧞ ᦍᦸ ᦙᦹ ᦉᦳᧆ ᦵᦵᦃᧃ ᦵᦵᦔᧃ ᦙᦹ ᦉᦳᧆ ᦉᦸᧅᧈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ)