new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖᧘

作者: 时间:2021-01-01 10:59:51

   ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖᧘。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦑᦱᧂ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦓᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᦲᧄ ᦋᦲᧉ ᦠᦳᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦃᦼᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗᧒(ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ) ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ  ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱᦞ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦱ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦞ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦍᧇ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᦐᦱᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)