new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2020-10-28 11:06:28

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦨᦱᧂ ᦷᦑᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᧃ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦺᦊᧈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦠᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦻᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ  ᦺᦖᧈ ᦺᦗ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦕ ᦅ ᦎ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦞᦏᦳ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦒᦲᧉ ᦌᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 40 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦓᧃᧉ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ,ᦷᦈᧆᧈ ᦷᦈ《ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦉᦱᧂᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦞᦏᦳ ᧒ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᧞ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦑᦴᧈ。ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦌᦲᧁᧉ ᦉᦹᧈ》ᦌᦲᧈ ᦒᦲ 20 ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ《ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦠᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ》ᦓᧃᧉ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 24 ᦓᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ  ᦣᦴᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦵᦜᧂᧈ ᦋᦹ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦹᧆ ᦘᦸᧂ ᧞ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦵᦜᧂᧈ ᦋᦹ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦺᦗ。

 ★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ,ᦠᧆ ᦵᦣᧆ ᦠᧆ ᦵᦵᦔᧂ,ᦢᧁᧈ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦏᧅ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ。

  ★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦔ ᦷᦌᧂᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧒ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗。

  ★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦞᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ”ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 7ᦅᦹ ᦞᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦂᦱᧃ  ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 28。