new tai | old tai | 中文

ᦎᦱᧄ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦷᦂᧆ ᦘᦲᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔

作者: 时间:2020-10-28 11:05:51

ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᦹᧆ ᦘᦸᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦓᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

  ᦎᦱᧄ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦷᦂᧆ ᦘᦲᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦓᧄ ᦖᦴᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦌᦲᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᦹᧆ ᦘᦸᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔,ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ  ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦷᦂᧆ ᦘᦲᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᧞ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ,ᦉ ᦌᦳᧄ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ,ᦅᦹᧆ ᦘᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦎᦱᧄ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦷᦂᧆ ᦘᦲᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦕᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦞᦲᧆ ᦈᦱ ᦓ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦙᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦷᦂᧆ ᦘᦲᧄ  ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦓᧃᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ, ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦢᦹᧆ ᧑ ᦆᦹᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ、ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ、ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ、ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦂᧆ ᦘᦲᧄ。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᧂ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ-ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦙᦲᧉ ᦌᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。(ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)