new tai | old tai | 中文

ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

作者: 时间:2020-09-17 10:57:01

 ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ  ᦉ ᦈ ᦘ ᦞᦱ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ     ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ   ᦉᦸᧃ ᦷᦎ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓᧖ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ,ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ 。

 ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ,ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦊᦴᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ”ᦌᧁ ᦷᦃᧈ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ ᦵᦣᧃ、ᦢᧁᧈ ᦌᧁ ᦉᦸᧃ” ᧒ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᧞ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂᧉ ᦷᦟᧉ ᦉᦸᧃ ᦷᦎ,ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦹᧆ ᦃᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦔᦱᧃ ᦺᦔ, ᦠᦹᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᧃ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦉ ᦉᦸᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦺᦖ ᦺᦖᧈ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ ᦀᧁ ᦉ ᦈ ᦘ ᦞᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ,ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦱᧂ、ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧃ ᦷᦎ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ、ᦕ ᦊᦱ ᦕᦻ、ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦡᦲ ᧞ ᦠᦳᧄ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ。

ᦌᦲᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦈᦲᧆ ᦵᦵᦏᧉ ᦺᦈ ᦑᦱᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ,ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᧞ ᦵᦉ ᦡᦻ  ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ。

 ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦱ᧗᧓᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ。