new tai | old tai | 中文

ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦍᦲᧉ ᦔᦳᧃᧈ ᦅᦹ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦺᦡᧉ ᧗᧕ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ

作者: 时间:2020-09-17 10:47:36

△ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᧓ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ,ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦅᦹ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦺᦡᧉ ᧗᧕ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦕ ᦵᦉᦲᧆ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ,ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦞᦻ ᦞᦸᧆ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ,ᦀᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦵᦈᧇ ᦷᦂ ᦎᦻ、ᦎᦻ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦍᦸᧄ ᦅᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦂᦱᧃ ᦣᦻᧉ、ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦏᦹᧂ ᦎᦻ ᦓᧃᧉ,ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦁᧃ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦏᦾ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧉ ᦺᦛ ᦓᧃᧉ。ᦃᧃ ᦒᦰ ᦕ ᦵᦉᦲᧆ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧅ ᦩᦱᧄ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ,ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᧄ ᦔ ᦎᦲᦰ ᦵᦵᦗᧂ ᦅᦱᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦈᧅ ᦉ ᦎᦸᧃᧉ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦉ ᦗ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ、ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦕ ᦵᦉᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ。

ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ、ᦜᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦴᧈ、ᦞᦱᧂᧈ ᦍᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦴᧈ ᦓᦲᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

△ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦟ ᦓᦹᧅ ᦅᦹᧆ ᦏᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ,ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦉ ᦃᦱᧇ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ。ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧓ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦂᦱᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦅᦹ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦺᦡᧉ ᧗᧕ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦏᦻ ᦷᦂᧂᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ  ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ,ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ、ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ、ᦜᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦴᧈ、ᦞᦱᧂᧈ ᦍᧂᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦴᧈ ᦓᦲᧂᧈ、ᦈᧁᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦈᦲᧈ、ᦆᦱᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦞᦱᧂᧉ ᦌᦲᧉ ᦌᦱᧃᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧃ ᦷᦂᧂᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ。

△ᦋᦹᧈ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦠᦻ,ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦏᦻ ᦑᦱᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ 。ᦵᦡᦲᧃ  ᧙ ᦷᦟᧅ ᧓ ᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦅᦹ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦺᦡᧉ ᧗᧕ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ、ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳᧂ ᦒᦻᧉ ᦔᦾᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧃ ᦙᦱ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦅᦹ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦺᦡᧉ ᧗᧕ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。

ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ、ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ、ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦈᧁᧈ ᦍᦳᧂ ᦋᦲᧃᧈ、ᦈᧁᧈ ᦋᦱᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦟᦲᧁ ᦒᦲᧃᧉ ᦷᦟᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ。