new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

作者: 时间:2020-04-12 15:54:33

ᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦂᦱᧃ“ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”    ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ    ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦉᦱᧂᧉᦔᦲᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈᦃᧁᧉ  ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦈᦱ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ “ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦂᦱᧃᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᧞ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ  ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ ᦜᦻ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ、ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ、ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦍᦱᧅ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦂᦱᧃ“ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。

  ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

  ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ、ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ、ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ、ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦍᧂ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦔᦾᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᧞ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦗᦸᧅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ“ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧃ。 (ᦍᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ)