new tai | old tai | 中文

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

作者: 时间:2020-04-12 15:52:08

   ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᧇ ᦵᦵᦎᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ    ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦉᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦠᧃᧉ,ᦈᦹ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦟᦲ ᦈᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦅᦳᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧞ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦠᧃᧉ,ᦟ ᦇᦹᧆ ᦅᦹᧆ ᦏᦹᧂ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦉ ᦐᦲᧆ ᦎᦲᧆ ᦠᦾᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ,ᦊᦴᧈ ᦉᦻ ᦐᦱᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᧇ ᦵᦵᦎᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦎᧂᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦏᦹᧂ ᦔ ᦎᦴ ᦷᦜᧂ ᦕᦵᦑᧆ、ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦔ ᦎᦴ ᦷᦜᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦏᦹᧂ ᦔ ᦎᦴ ᦵᦣᦲᧃ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦉᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦑᦲᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ ᧞ ᦘᦑᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ、ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᧇ ᦵᦵᦎᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᧞ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ、ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦵᦵᦣᧇ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ,ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ、ᦌᦱᧁ ᦙᦱ、ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦎᦹᧆ ᦵᦵᦎᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᧞ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ,ᦵᦵᦎᧆ ᦃᦱᧆ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦵᦵᦣᧇ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ、ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ、ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ、ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦀᧁ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ“ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦂᧃ”。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦕ ᦜ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ,ᦺᦋᧉ  ᦘᦑᦲᧆ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦁᧃ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ。

  ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。(ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)