new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2019-08-02 15:35:58

◆ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦓᦻ ᦶᦉᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦉᦲᧁᧈ ᦌᦼ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦌᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦵᦠᦲᧈ ᦜᧁᧉ ᧒᧐ ᦔᦲ ᦔᦻ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

◆ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᧔ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦣᦲ ᦉ ᦗᧁ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ,ᦠᦱᧅ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦖᦴᧈ ᦵᦣᦲ ᦉ ᦗᧁ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧘᧔ ᦎᧂᧉ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦗ。

  ᦎᦱᧄ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦣᦲ ᦉ ᦗᧁ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦙᦱ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᧔ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦣᦲ ᦉ ᦗᧁ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧟ ᧘᧓ ᦗᦸᧅ,ᦊᦴᧈ ᧓ ᦵᦟᧄᧈ ᦑᦸᧂ ᦆᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧘ᦱ ᦗᦸᧅ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦣᦲ ᦉ ᦗᧁ ᦗᧃ ᦟᧄ ᦔᦻ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧔ ᦗᧃ ᦗᦸᧅ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ,ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦣᦲ ᦉ ᦗᧁ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦣᦾᧉ ᧒᧔ ᦟᧄ ᦗᦸᧅ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᦲ ᦉ ᦗᧁ ᦗᧃ ᦟᧄ ᦔᦻ ᦃᦹᧃᧉ ᦟᦳᧂ ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

◆ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ,ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦢᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ、ᦢᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦾᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ;ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦢᧁᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ;ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦓᦱᧃ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦾ,ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。