new tai | old tai | 中文

ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦞᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦍᦲᧉ 时间:2019-08-02 15:30:48

1b-3.jpg   

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦞᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧙᧒ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ,ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ  ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᧕ᦞ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ(ᦔᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ)。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ  ᦗᦸᧅ  ᦙᦱ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦕᦵᦑᧆ,ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ  ᦈᦲᧃᧈ ᦟᦲ ᦎᦸᧈ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦕᦵᦑᧆ,ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦋᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧂ  ᦔᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦍᦰ ᦺᦍᧉ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦀᧁ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦺᦖᧈ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ。ᦵᦵᦏᧆ ᦙᦱ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦵᦑᧁ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦞᦴ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ  ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ,ᦈᦹ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ。ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ  ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧗᧕ ᦔᦲ ᦓᧃᧉᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ  ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᧞ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦓᧃᧉ ,ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦒᦱ ᦠᦱ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ,ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈᦉᦱ  ᦷᦣᧇ  ᦒᦱ ᦠᦱ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦍᦲᧉ)