new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗᧗

作者: 时间:2019-03-08 16:58:27

  ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘  ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗᧗,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ《ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ” ᦠᦹᧉ ᦡᦲ》,ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧒、ᦱ᧓ ᦠᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦁᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄᦓᧃᧉ;ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ、ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᧞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦴ《ᦂᦱᧅ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦴ ᦒᦲ ᦱ᧒ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ》。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦒᦲ ᧑,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ“ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦺᦅ ᦡᦲ“ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦁᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦍᧇ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ、ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦱᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ “ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦂᧇ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ,ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ、ᦵᦵᦀᧁᧉ ᦇᦱᧃ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ、ᦵᦣᧆ ᦺᦈ ᦺᦊᧈ ᦺᦈ ᦷᦜᧂ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦢᧁᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦘᦵᦵᦑᧆ,ᦢᧁᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ, ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ᧑ ᦠᦹᧉ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ,ᦀᧁ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦎᦸᧅᧈ ᦵᦜᧅ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦌᧄᧉ、ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦑᧉ、ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ“᧒ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”,ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦢᧁᧈ ᦷᦔᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦢᧁᧈ ᦷᦔᧆ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦢᧁᧈ ᦷᦔᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦢᧁᧈ ᦷᦔᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦗᧆ ᦉ   ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ、ᦔᧃ ᦍᦱ ᦈᧁᧉ ᦃᦳᧃ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᧞ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧆ ᦗᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦏᦹ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ、ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ,ᦀᧁ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦕᦱᧇ ᦓᧃᧉ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)