new tai | old tai | 中文

ᦕ ᦵᦑᧆ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᧒ ᦔᦱᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2019-03-08 16:57:35

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦌᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒ ᧞ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒  ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

 ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦌᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ ᦙᦹᧉ ᧓ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦃᦼᧈ ᦒᦱᧂᧉ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦞᦱᧂᧈ ᦍᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦎᦸᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ。ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦟᦲᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ,ᦌᦴᧈ ᦆᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧅ ᦒᦲᧉ ᦀᦱᧃᧈ ᦎᦸᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒ ᦙᦹᧉ  ᧕ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦃᦼᧈ ᦒᦱᧂᧉ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ。ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧓ ᦔᦳᧃ:᧑、ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦷᦎ;᧒、ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦙᧃ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧙ ᦷᦎ;᧓、ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦈᦲᧃᧉ ᦝᦴ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧙ ᦷᦎ。ᦜᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦋᦹᧉ ᦌᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦞ ᦏᦳ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦞ ᦏᦳ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦍᧂ ᦉᦸᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧅ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦵᦵᦍᧂ ᦉᦸᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ。