new tai | old tai | 中文

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2019-01-18 15:41:22

 ★ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴᧉ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦀᦸᧅᧈ  ᦱᦱ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲ ᦟᦲᧉ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦸᧉ  ᦐᧅ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ “ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧔ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ“ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᧔ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ“ᦂᦱᧃ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ”,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦑᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦠᦱᧅᦵᦣᧆ  ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦺᦡᧉ  ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦠᧆ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ、ᦢᧁᧈ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ、ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗ᦞ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。

  ★ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ᦷᦎ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉᦵᦵᦋᧆ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ  ᦀᧁ ᦂᦱᧃ  ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ  ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦓᧃᧉ ᦱ᧙ ᦋᦸᧂᧈ ᧓᧙ ᦅᦳᧃ,ᦎᦱᧄ  ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᧒᧘ ᦅᦳᧃ、ᦃᧇ ᦵᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦱᦱ ᦅᦳᧃ。

 ★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ  ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦘᦸᦰ ᦺᦈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧖,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᧒ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦈᦸᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ、ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ、ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ、ᦝᦱᧂᧈ ᦈᦹᧈ ᦙᦲᧃᧉ、ᦉᦱᧁᧈ ᦵᦔᧀᧈ、ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦟᦲ ᦈᦹᧈ ᦵᦁᦲᧃᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ  ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦞᧂ (ᦵᦵᦉᧃᧈ) ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᧞ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱᦞ ᦓᧃᧉ。