new tai | old tai | 中文

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖᧙

作者: 时间:2019-01-18 15:36:16

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦱᦞ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖᧙,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ  ᦓᧃᧉ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ,ᦈᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ (ᦅᦳᧂᧈ) ᦞᦼ (ᦑᦱᧂ ᦋᦴ) ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦷᦎ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦕᦸᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦂ、ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ、ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧃᦙᦲ  ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦑᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦎᦸᧃᧈ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ、ᦵᦵᦑᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦑᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᧞ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦕᧀ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ、ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦠᦱᧅ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦣᦴᧉ  ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。᧑ ᦓᦲᦰ  ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦣᧂ。᧓ ᦓᦲᦰᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ  ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈᦘᦵᦵᦑᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦃᧁᧉᦘᦸᧄᧈ  ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ、ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ  ᦖᦴᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ ᦓᧃᧉ。

(ᦍᧂᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ)