new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2019-01-10 15:51:40

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲ ᦷᦣᧂᦵᦣᧃ ᦞᦲ ᧉ ᦌᦱ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦳᧃᧉ  ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ “ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦺᦑ”ᦁᧃ  ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᧃᧉ。ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ、ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦖᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦺᦑ -ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦲᧁᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦺᦋ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ,ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧈ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ “ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦱ᧐ ᦢᦱᧃᧉ”“ᦗᦸᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦺᦑ ”“ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦐᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ,ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ,ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ,ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦴ ᦂᦱᧃ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ,ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦟᦸᧈ ᦋᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦺᦑ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦊᦱ ᦶᦂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦐᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ。ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦊᦱ ᦶᦂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦗᧉ ᦆᦱᧂᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,᧒ ᦚᦻᧈ ᧒ ᦗᦻ ᦈᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ 、ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ、ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦝᦱᧉ ᦅᦻ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦛᦴᧈ ᦋᦲᧁᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦋᦲᧁᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᦻᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦟᦲ ᦚᦱᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦆᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧁᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦹᧉ ᦵᦵᦜᧂᧈ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦑᦴᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  (ᦀᦲᦰ ᦣᧅ、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ)