new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ“ᦂᦱᧃ ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ” ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ

作者: 时间:2019-01-10 15:50:21

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ “ᦂᦱᧃ ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ”ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦃᧁᧉ  ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈᦘᦸᧄᧉ  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ ᦜᦻ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ“ᦂᦱᧃ ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ”ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦓᧄ ᦗᦱ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦲᧃᦵᦵᦢᧇᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ  ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦓ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧓ ᦔᦲ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦵᦑᧉ。ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦅᦹᧆ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ, ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᧞ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃᦙ ᦷᦍ  ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦆᧇ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦂᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ,ᦔᦲᧃᦵᦵᦢᧇᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ   ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ。ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅᦋᦴᧈ  ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘᦑᦲᧆ ᦁᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ  ᦓᦱ ᦑᦲ ᦷᦙᧃ 、ᦷᦣᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ,ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦸᧉ ᦣᦸᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦅ ᦡᦲᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ。(ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ)