new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2018-11-16 11:19:00

★ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᧞ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦗᦸᧅ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ, ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦷᦎ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙, ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ,ᦃ  ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦓᧄᧉ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦑᧉ,ᦂᦳᧄᧉ ᦐᦱᧉ ᦜᧇ ᦎᦱ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ  ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ,ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᧕ᦞ ᦞᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦷᦎ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。