new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦝᧆ

作者: 时间:2018-11-16 11:17:41

  ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦝᧆ

  1b-4.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦗᦸᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦺᦋ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦝᧆ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦊᦱᧂ ᦍᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦗᦸᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦺᦋ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦉᧈ,ᦆᦹᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦠᧃᧉ ᦎᦹᧆ ᦑᦱᧈ ᦎᦹᧆ ᦑᦱᧂ  ᦓᧄᧉ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧓᧖ ᦎᦱ ᦒᦲ ᧒、ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧔᧓ ᦎᦱ ᦒᦲ ᧑ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᧇ ᦑᧂ 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧔᧒ ᦎᦱ ᦒᦲ ᧑。ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦃᧇ ᦷᦠ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ》ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦊᦱᧂ ᦍᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ,ᦈᦹ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦊᦱᧂ ᦍᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᧒᧓ ᦙᦴ ᧖ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᧙,ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦷᦙᧃ ᦱ᧘ ᦙᦴ ᧘,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦷᦙᧃ ᧔ ᦙᦴ ᧘ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᧙,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦉᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧙᧔ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ。

  ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦊᦱᧂ ᦍᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦦᦱᧂᧉ,ᦠᦱᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧆᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦝᧀ ᦟᦳᧂ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ  ᦵᦵᦑᧉ,ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱᦓᧃᧉ 。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦈᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦝᦲᧉ,ᦅᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ。  ᦔᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦌᦻᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦝᧆ ᦓᧃᧉ。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)