new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒᧗

作者: 时间:2018-11-16 10:53:19

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ  ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒᧗

     ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦋᦳ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒᧗。

  ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ《ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦍ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ 》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ  ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ“ᦔᦲ ᧑ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᧅ ᦑᦰ、᧒ ᦔᦲ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ、᧓ ᦔᦲ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ”ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ  ᦡᦲ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦍ ᦵᦚᧆᧈ ᦖᦱᧅ  ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ  ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦍ ᦃᧁᧉ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦑᦲᧈ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦠᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᧞ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)