new tai | old tai | 中文

​ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦳᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ

作者: 时间:2018-11-16 10:48:49

ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ  ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦳᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦕᦴᧉ  ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦔ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᧄᧉ ᦷᦜᧂ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᧞ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦁᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦜ ᦙᦸᧂᧈ、ᦓᧄᧉ ᦺᦉ、ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ、ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。

  ᦓᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦆᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑,ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦘᦱᧃᧉ  ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ,ᦺᦜ ᦕᦻᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ ᦵᦵᦌᧂᧈ、ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ、ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᧓ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ(ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ) ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᧖ ᦑᦲᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧒᧔ ᦢᦱᧃᧉ。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦟᧁ、ᦢᦱᧃᧉ ᦟᧁ ᦂᧁᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦘᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦵᦵᦒᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧈ ᦩᦱᧂᧈ ᦔᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦵᦙᦲᧈ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦟᧁ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ“ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ”,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧃᧉ  ᦂᧃ ᦺᦔ ᦵᦵᦝᧆ,ᦊᦱᧁᧉ ᦺᦡ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦟᧁ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ。ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦵᦵᦒᧃᧉ, ᦑᦱᧃᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ,ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᦲ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦖᧈ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦞᦱᧈ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦵᦖᦲᧂ ᦚᦻ,ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ、ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦊᦴᧈ ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ、ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦘᦑᦲᧆ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ、ᦘᦑᦲᧆ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ,ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᧞ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦑᦲᧈ ᦝᦳᧂᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦂᧃ、ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦓᧃᧉ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦝᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦁᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦜ ᦉᦱᧂᧈ、ᦓᧄᧉ ᦺᦉ、ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ、ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦍᦸᦰ  ᦓᧄ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦁᧃ“ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ、ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ”ᦓᧃᧉ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦵᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦁᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦜᧅ ᦃᧃ ᧞ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦺᦗ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦙᦲᧉ ᦌᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ。(ᦍᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ)