new tai | old tai | 中文

ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦖᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧃ

作者: 时间:2021-11-19 17:38:01

3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦕᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦖᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ, ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。 

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦛᧂᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦂᧄ  ᦑᦹ ᦺᦡᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ 2261 ᦅᦳᧃ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦗᧉ ᦺᦖᧈ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦲᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦢᧅᧈ ᦵᦟᦲᧈ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦑᦲ, ᦘᦸᧄᧈ ᦓᧂᧈ ᦶᦀᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ, ᦝᧂ ᦵᦉᧂ ᦅᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ、 ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ, ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦍᧅ ᦓᧄ ᦺᦗᧉ ᦺᦖᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ, ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ、 ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦀᧆ ᦷᦣᧇ ᦺᦞᧉ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦲᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦠᦻ、 ᦵᦑᦲᧁ ᦍᦲᧃᧈ、 ᦃᦾᧈ ᦵᦌᦲᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ, ᦠᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦉᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᧅ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁ ᦓᧃᧉ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。  

 (ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦲᧂᧈ、 ᦎᦻᧈ ᦜᦲᧈ)