new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2021-11-19 17:34:27

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦶᦂᧅ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。 ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦶᦂᧅ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ, ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ, ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦔᦲ, ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦶᦂᧅ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦔᦱᧃᧈ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ、 ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ、 ᦩᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ, ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、 ᦚᦻᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ、 ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦙᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦓᦾᧉ、 ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、 ᦑᦲᧈ ᦑᧄ ᦃᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦵᦆᦲᧂᧈᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦉᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ, ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦟᦃᦓ ᦙ ᦷᦍ ᦋᦲᧃᧉ、 ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ、“ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ” ᧞ “ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ”、 ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦏ ᦜᦱ、 ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦶᦂᧅ、 ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦙᧆ ᦗᦳᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦞᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

 ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ、 ᦌᦱᧂᧈ ᦛᦴᧈ ᦋᦲᧁᧉ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦌᧁᧈ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧂᦰ  ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ 5910 ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ), ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ 207 ᦵᦣᦲᧃ(ᦗᦸᧅ)、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ 17566 ᦵᦣᦲᧃ(ᦗᦸᧅ)、 ᦶᦉᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ 2520 ᦵᦣᦲᧃ(ᦗᦸᧅ)、 ᦷᦃᧂᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ 35 ᦑᦲᧈ(ᦗᦸᧅ)、 ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦓᦾᧉ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦶᦉᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ 340 ᦵᦣᦲᧃ (ᦗᦸᧅ) 、 ᦶᦉᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ 557 ᦵᦣᦲᧃ(ᦗᦸᧅ)。 ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ 1719 ᦢᦲᧃᧉ,ᦵᦎᧅ ᦷᦠ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ 242 ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙ ᦷᦍ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ 155 ᦋᦸᧂᧈ, ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᧟ 133 ᦋᦸᧂᧈ, ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ 167.73 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ, ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦜ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦶᦂᧅ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ “5.13”, ᦗᦸᧅ ᧑ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦙᦱᧂᧉ ᦶᦝᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᧓ ᦑᦲᧈ、 ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦛᦱᧃ ᦆᦳᧂᧉ ᦓᦲᧁᧉ ᦶᦂᧅ、 ᦖᦴᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦛᦱᧃ M-150, ᦖᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦏᦜ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦵᦵᦂᧅ ᦖᦴᧈ ᧑, ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦂᦸᧅᦰ ᦺᦉᧈ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑, ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ 15 ᦅᦳᧃ, ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦺᦞᧉ 4 ᦅᦳᧃ, ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦅᦳᧃ ᧑, ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦏᦱᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ 4 ᦅᦳᧃ, ᦇᦹᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧆ 4140 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。

   (ᦞᦴᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦈᦹᧈ)