new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑

作者: 时间:2021-11-12 10:57:23

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ  ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦊᦴᧈ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦌᦹᧈ ᦙᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ(ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ) ᦓᧃᧉ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦜᧂ ᧑ ᦈᦸᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦊᦴᧈ ᦟᧂᧉ ᦟᧂᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦡᧇ ᦞᦸᧆ ᦺᦝ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦖᧉ  ᦟᦱᧄ ᦺᦔ ᦎᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ。 ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦷᦟᧆ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦞᦸᧆ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦙᦱ ᦷᦠᧆ ᦞᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦶᦏᧄ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦺᦡᧉ ᧓᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ,ᦺᦝ ᦈᧇ ᦶᦣᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᧇ ᦞᦸᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦸᧅ ᦈᧇ ᦺᦖᧉ ᦟᦱᧄ ᦶᦏᧄ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦶᦏᧄ。

 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ)