new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦠᦴ ᦷᦐᧅᧈ

作者: 时间:2021-11-12 10:56:49

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦠᦴ ᦷᦐᧅᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ, ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦐᦳᧄᧈ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦵᦈᧈ ᦺᦡᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᦾᧉ ᦕᦳᧆ ᦕᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦑᦲᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦠᧃᧉ, ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧂ ᦵᦉᧂ ᦶᦎᧅ ᦺᦠᧉ。 ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦺᦂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦠᦴ ᦷᦐᧅᧈ。 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧉ ᦀᧁ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᧞ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦠᦱ ᦂᧃ, ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦓᦾᧉ, ᦷᦕ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦙᧃ ᦆᦹᧃ ᦗᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ, ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦷᦋ ᦟᦴᧅ ᦓᦾᧉ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ, ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ。 ᦗᦻ ᦟᦳᧃ, ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦠᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦳᧄ ᦷᦣ ᦟᦲᧄᧉ ᧑ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ, ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦍᧂ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦶᦠᧂᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ, ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦍᧂ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。 ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦠᧃᧉ ᦶᦎᧄᧈ ᦺᦉᧈ ᧒ ᦷᦎ ᦞᦱᧈ “ᦍᦲᧃ ᦡᦲ” ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。  

   (ᦑᧁᧈ ᦎᧁᧈ ᦵᦉᦲᧃᧈ)