new tai | old tai | 中文

ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦝ ᦺᦔ ᦵᦎᧆᧈ ᦚᦳᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᧟ ᦗᦸᧅ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ

作者: 时间:2021-11-12 10:56:19

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦷᦎᧅ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦙᦲ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧉ ᦷᦎ ᧑ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦎᧆᧈ ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ、 ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦵᦊᦲᧉ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ, ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦜᦲᧆᧈ ᦅᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᧑,ᦷᦃᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦝ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ。 ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦉ ᧟, ᦈᦸᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦍᧇ  ᦗᦸᧅ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱᦱ ᦎᦱ ᦔᦻ ᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ(ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ) ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦝ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦙᦲ ᦇᦴ ᦷᦜᧂ ᦷᦎ ᧑ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦵᦎᧆᧈ ᦚᦳᧃ,ᦃᦸ ᦙᦱ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦍᧇ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ。” ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦍᧇ ᦇᦴ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦔᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。 ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦸᧅ ᦵᦈ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦝ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦇᦴ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ,ᦷᦠ ᦇᦴ ᧞ ᦠᦱᧂ ᦇᦴ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦙᧇ ᦺᦞᧉ,ᦠᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦎ ᦙᧃ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦵᦃᦲᧃ ᦺᦞᧉ, ᦂᦱᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ  ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ,ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦅᦲᧇ ᦇᦴ ᦎᦲᦰ ᦎᦾᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦂᧉ  ᦇᦴ ᦓᧃᧉ, ᦠᦹᧉ ᦇᦴ ᦵᦃᦲᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦵᦉ ᧟,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦇᦴ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦙᦲ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ ᧑, ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦔᦻ,ᦵᦗᧆ ᦙᧃ ᦋᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦇᦴ ᦣᦻᧉ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧂ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦲᧇ ᦇᦴ ᦅᦲᧇ ᦺᦡᧉ ᦑᦲᧈ ᦆᦹᧂᧈ ᦂᦱᧂ ᦇᦴ ᦓᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦈᦲᧂᧈ ᦍᧇ  ᦺᦡᧉ ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ, ᦈᦹ ᦵᦎᧅ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦷᦃᧂ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦡᧉ ᧒ ᦞᧃ, ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦉᧂ、ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦟᦃᦓ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᧃᧉ 。 ᦀᧁ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦓᧃᧉ, ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦷᦃᧆ ᦇᦸ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦃᧂ ᦺᦞᧉ ᦐᦹᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦐᦹᧂ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦕᦳᧆᧈ ᦕᦱᧆ ᦍᦸ ᦷᦠ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ, ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦉᧂ “ᦌᦹᧆ ᦌᦹᧆ”。 ᦵᦙᦲᧈ ᦇᦴ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧉ ᦷᦂ ᦉᧂ ᧟,ᦈᦲᧂᧈ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦐᦹᧂ ᦷᦎ ᦙᧃ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦷᦃᧂ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦜᦲᧆᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。

  ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ: ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦉ ᦡᦳᧂᧉ ᦷᦎᧅ ᦺᦈ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦸᧂᧈ ᦶᦊᧂᧈ、 ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦘᦱᧅ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦙᧃ。 ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦇᦴ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ, ᦃᦸ ᦠᦹᧉ ᦘᦱᧅ ᦊᦱᧃ, ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ。

   (ᦌᦱᧂᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦷᦗᧈ、 ᦑᦲᧂᧈ ᦞᦴ ᦒᦳᧂᧈ)