new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦑᦲᧈᦘᦸᧄᧈᦂᧃ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ “ ᦵᦡᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ”

作者: 时间:2021-11-04 16:25:34

  3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦆᦸᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦍᦸᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧉ、 ᦉᦹᧈ ᧒ ᦏᦱᧃᧉ, ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ“ᦵᦡᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ”ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦵᦟᦲᧅ ᦀᧁ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦌᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦶᦑᧉ ᦃᦸᧂ ᦶᦂᧅᦰ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦃᦼ ᦢᦸᧅᧈ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦟᦲᧅ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦊᦱᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦉᧂ。 ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦍᧂ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦙᦱ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、 ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、 ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦂᧅᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦺᦘᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、 ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦻᧉ ᦺᦔ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ 500 ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ 120 ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ。

    (ᦋᦱᧂᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦋᦲᧉ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦲᧃᧈ)