new tai | old tai | 中文

ᦋᦹᧉ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧁᧈ ᦋᦲᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ

作者: 时间:2021-11-04 16:24:24

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦋᦹᧉ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧁᧈ ᦋᦲᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦁᧃ “ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦓᦾᧉ” ᧞ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᧃ “ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦷᦜᧂ” ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦙᧉ ᦣᦳᧄᧈ ᦺᦢ ᦺᦈ ᦣᦳᧄᧈ ᦺᦉᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。 

  ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦋᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ, ᦆᧄ ᦠᦱ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦺᦖᧈ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ “ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ” ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ, ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ “ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ” ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ, ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ、 ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦠᦱ ᦂᧃ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᧑。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦆᦸᧂᧉ ᦵᦣᧃ ᦠᧃᧉ, ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᧑ ᦏᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᧑ ᦎᦸᧇᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。 ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᦰ, ᦶᦩᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦙ ᦷᦍ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦋᦹᧉ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧁᧈ ᦋᦲᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦠᦳᧄ ᦵᦣᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ “ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ”, ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ “ᦋᦱᧂᧈ ᦞᦱᧈ ”, ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ“ᦶᦎᧄᧉ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ”, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᧞ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

   (ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦲᧃ)

3-02副本.jpg