new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ

作者: 时间:2021-11-04 16:22:30

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ 《ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ • ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ • ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ》 ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦅᧁᧉ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧒᧒ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ、 ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ (ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦒᦲ ᧑) ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、 ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ。

  ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦶᦙᧈ ᦆᧆ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ 、 ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ、 ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ、 ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦆᦹᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦉᦹᧇᧈ ᦎᦸᦰ  ᦂᦱᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦍᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦡᦲ, ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ  ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦓᧃᧉ。

 ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ, ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦷᦠ ᦷᦃ ᦷᦋᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ, ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦂᧁᧈ, ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ, ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ、 ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。

 (ᦀᦲᦰ ᦶᦈᧃ ᦆᧄ、 ᦆᦴᧉ ᦋᦹ ᦆᦱᧂᧉ)