new tai | old tai | 中文

ᦵᦜᦲᧄ ᦷᦜᧂ ᦍᦱᧁ 2.8 ᦙᦲ “ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧒ ᦗᦸᧅ” ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦀᧁ ᦗᦸᧅ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦺᦔ

作者: 时间:2021-10-09 16:47:48

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦵᦜᦲᧄ ᦷᦜᧂ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧒, ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦱ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦓᧃᧉ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦆᦹᧃ ᦀᧁ ᦗᦸᧅ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦔ。

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦲ ᦇᦴ ᦵᦜᦲᧄ ᦷᦎ ᧑ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᦙᦲ ᧓ ᦙᦲ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧆᧈ ᦶᦉᧆ ᧞ ᦅᦳᧃ, ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦺᦔ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ。”

  ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦀᧁ ᦵᦜᦲᧄ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦍᧇ ᦃᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦷᦃᧂ ᦺᦔ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦵᦜᦲᧄ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ 2.8 ᦙᦲ, ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦕ ᦖᦱᧃ 12 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ, ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦣᦾ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ, ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦞᧉ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ, ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦇᦴ ᦵᦜᦲᧄ ᦟᦻ, ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧒, ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᦙᦲ 8 ᦙᦲ ᦏᦹᧂ 9 ᦙᦲ, ᦍᦱᧁ ᦑᦹᧅ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ 12 ᦙᦲ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ, ᦔᦲᧃ ᦇᦴ ᦵᦜᦲᧄ ᦍᦱᧁ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑, ᦙᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᦶᦉᧆ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ, ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦛᧃ ᦵᦂᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦺᦞᧉ, ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦌᦸᦰ ᦂᦲᧃ ᦵᦊᦲᧈ ᦀᦱ ᦠᦱᧃ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦢᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦻ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ。

  ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦸᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦞᦱᧈ, ᦵᦜᦲᧄ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ  ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦟᦸᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᧃᧉ ᦈᧄ ᦓᧄ, ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦔ ᦺᦣᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦗᧇ ᦺᦉᧈ ᦈᧄ ᦓᧄ, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦱᧃᧉ ᦷᦂ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦍᧇ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ。 ᦵᦜᦲᧄ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦆᦹᧃ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᧞ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦂᦲᧃ ᦵᦊᦲᧈ ᦀᦱ ᦠᦱᧃ, ᦵᦉ ᦈᦸᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦙᦱ, ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦜᦲᧄ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦉᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦞᧉ, ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ  ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦵᦜᦲᧄ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦗᦱ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、 ᦑᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ。  

    ( ᦔᦸᧃ ᦀᦸᧅᧈ : ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦆᦲᧉ ᦃᦴᧈ ᦑᦸᧃᧈ )