new tai | old tai | 中文

ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦃᦸ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ

作者: 时间:2021-10-09 16:46:43

3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦜᧅ ᦆᧄ 24 ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦓᧃᧉ, ᦢᦸᧅᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦟᦲ ᦌᦼ ᦶᦌᧃᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦑᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦟᦲ ᦌᦼ ᦶᦌᧃᧉ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦋᦲᧃ ᦋᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧒, ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦀᦲᧈ ᦵᦑᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᧑、 ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦑᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᧑, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ“ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ”。

  ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ, ᦎᦲᧆ ᦂᧇ ᦶᦡᧆ ᦡᦲᧃ ᦔᦸᧂᧉ ᦉᦜᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ, ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ, ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦋᦱᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦋᦱᧆ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ。 ᦟᦲ ᦌᦼ ᦶᦌᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ, ᦀᧁ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ, ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ, ᦷᦋ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧓ ᦞᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦑᧁ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦶᦡᧃ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼᧈ ᦃᦼᧈ ᦱ᧓ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦂᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᧑、 ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᧙ ᦑᦲᧈ。 ᦶᦎᧈ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦱ, ᦑᦱᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦱᦱ ᦗᦸᧅ, ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧓᧔᧔ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ)。 ᦺᦓ ᦐᦲᧉ, ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᧞ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦈᦸᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦞᦱᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᧞ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ; ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᧒᧐᧐᧐ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ, ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦣᦸᧄ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦱ᧐᧐ ᦃᦸᧉ ᦔᦻ, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧘᧐ ᦅᦳᧃ; ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦱ᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ, ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᧙᧗ ᦵᦣᦲᧃ ᧓᧗᧕ ᦅᦳᧃ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ; ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᧒ᦱᦱ᧗ ᦅᦳᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。

  ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ (ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦒᦲ ᧑) ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦱ, ᦟᦲ ᦌᦼ ᦶᦌᧃᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ, ᦑᦱᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ, ᦷᦋ ᦗᦱ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦣᦲᧄ ᦜᧅ ᦆᧄ 24 ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ, ᦊᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦱ᧐᧐ ᦙᦲ ᦔᦻ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ, ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。

  ᦟᦲ ᦌᦼ ᦶᦌᧃᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦏ ᦜ ᦐᧅ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ, ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ, ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦏᦻ ᦂᧄ ᦟᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ。 ”

  (ᦶᦌᧁᧈ ᦜᦲᧈ)