new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᧑

作者: 时间:2021-09-28 11:34:14

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ, ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦶᦂᧅ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ 505 ᦶᦒᧁᧉ, ᦇᦹᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱᦱ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦌᦹᧈ ᦙᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ K94+50 ᦙᦲ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦓᦾᧉ ᦓᧄ ᦗᦱᧆ ᦏ ᦜ 云K ᦅᧃ ᧑, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦠᦱᧅ ᦝᧂᧈ ᦝᦱᧁᧉ。 ᦑᦱᧄ ᦙᦱ , ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦳᧃᧉ ᦷᦟᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ。 ᦊᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦷᦟᧆ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦺᦉᧈ ᦎᦲᧄ ᦌᧄᧉ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦈᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ 505 ᦶᦒᧁᧉ, ᦈᦹ ᦆᦹᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦞᦱᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦀᧁ ᦶᦎᧈ ᦺᦐ ᦙᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ, ᦉᧂ ᦂᦱ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ。 ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ,ᦆᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦶᦂᧅ、 ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦃᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦏᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦊᦴᧈ。

 (ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧃ)