new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ “ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ” ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2021-09-28 11:33:25

 3b-1 (1).jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ,  ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦚᧁᧉ ᦶᦠᧃ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ, ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᧃ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦓᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ。

  ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ  ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦷᦠ ᦷᦃ ᦷᦋᧈ ᦑᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ”

 ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦂᧀᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ、 ᦖᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦖᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᧁᧉ ᦶᦂᧈ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦂᦱᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ。 ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ  ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑  ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ“ᦗᦱᧃᧈ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ”ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ》 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ》, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ, ᦊᦴᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦐᧅ、 ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、 ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ) ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧙ᦱ᧐ ᦑᦲᧈ、 ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ ᦑᧄ ᦶᦌᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧗᧐᧓ ᦑᦲᧈ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᧓᧕᧓ ᦑᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲ ᦊᦴᧈ ᦚᧁᧉ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ、 ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦑᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ。

  ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ  ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦣᧆ“ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ”ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ

 ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦃᦾᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ”,ᦷᦊᧅ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ”ᦉᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦏᦹᧂ ᦔ ᦎᦴ、 ᦀᧁ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ ᦎᦱᧂ ᦉᦸᧃ“ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᧕ ᦅᦳᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ、 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦠᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ。 ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦉᦲᧅ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ、 ᦑᦲᧈ ᦶᦑᧃᧈ ᦶᦍᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦀᧁ “ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ” ᦋᦹᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦀᧅᧈ ᦺᦔ、 ᦺᦓᧈ ᦃᧁᧉ ᦧᦸᧃ ᦺᦔ, ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。

  ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ   ᦂᦱᧉ ᦋᧄ“ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ” 

 ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱᧂ ᦞᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ、 ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧄᧉ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ。ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᧒᧘ ᦖᦴᧈ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧒᧐᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ, ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦈᧂᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦡᦲ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、 ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ、 ᦶᦑᧇ ᦷᦑᧄ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ, ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦸᧃ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᦻ ᦶᦏᧄ。 

 ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ  ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ“ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ”

 ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᧒᧘ ᦖᦴᧈ, ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦱ᧔᧐ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、 ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ) ᧞ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。 ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᧒᧐ ᦖᦴᧈ,ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᧖᧕ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦷᦀᧃᧉ ᦍᦸᧇ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ, ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ 。 ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦠᦱᧂ ᦵᦡᦲᧃ, ᦏᦲ ᦏᦸ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓᧙ ᦅᦳᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。 ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ《ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ ᦃᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ 》, ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ、 ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦓᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。 ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ, ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ、 ᦂᦱᧃ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ、 ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ, ᦶᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ “ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ” ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ。

   (ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦂᦸᧃᧈ)

3b-02.jpg