new tai | old tai | 中文

ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦸᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ

作者: 时间:2021-09-15 17:54:50

 3b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦸᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃᦶᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦈᧄ ᦓᧄ, ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ “ᦅᦳᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦔ”, ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦑᧉ。 ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ、 ᦂᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ、 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ、 ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ (ᦔᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦌᦻᧉ )。 ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦍᧂ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ、 ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ。 ᦖᦴᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧂ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦎᦸᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈᦰ ᦟ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄᧉ,ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦜᧆ ᦶᦜᧁ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦓᧃᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

   (ᦒᦱᧂᧉ ᦃᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ)