new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2021-09-15 17:51:04

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦆᦻ ᦅᦱᧃᧈ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦶᦆ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦶᦆ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ。 ᦵᦉ ᧟,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦔᦾᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ,ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦵᦉ ᧟ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦐᦱ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦶᦆ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦶᦦᧃᦙᦱ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦜᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦞᦲᧉ ᦟᦲ ᦍᦱ ᦶᦡᧆ ᦶᦂᧂ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᧞ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦶᦆ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦟᦱᧅ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦕᧆ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ, ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ。 

  (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ)