new tai | old tai | 中文

᧒ ᦅᦳᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦱ ᦺᦡᧉ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ

作者: 时间:2021-09-15 17:50:05

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦍᦲᧉ ᦒᦲᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒。

 ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ,ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦘᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦈᧅ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦘᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦔ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦟᧅ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦓᧃᧉ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧘ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦵᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦈᧅ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧆ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᧔ ᦅᦳᧃ,ᦟᧅ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦘᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧉ ᦡᦲ ᦠᧃᧉ ᦺᦞᧉ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦘᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦈᧅ ᦚᦱᧉ ᦐᦹᧂ ᦷᦟᧆ ᦓᧃᧉ,ᦈᦸᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ。ᦵᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ,ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦔᦲ ᧑, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦚᦱᧉ ᦺᦖᧈ ᦇᦹᧃ 1.2 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ; ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦘᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦶᦑᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦔᦲ ᧑, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦚᦱᧉ ᦺᦖᧈ ᦇᦹᧃ 1.2 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ; ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦀᧁ ᦶᦅᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦅᧉ ᦃᦴᧈ。 ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦘᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦢᧁᧈ ᦍᦸᧄ ᦋᦴ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ, ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ。

 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒,ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦘᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦶᦕᧅᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦘᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦜᦲ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦘᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ。᧒ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦀᦹᧃᧈ ᧞ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦢᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦘᦸᧂᧈ。ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦏᧁᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ,ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ,ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦢᧁ ᦘᦸᧂᧈ。ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦘᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦐᧅ ᦷᦟᧂᧈ、ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦙᦱ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ,ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ,ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦞᧉ,ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ,ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ。 ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦏᦾ ᦗᦸᧅ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦒᦲ ᧒ ,ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦊᦴᧈ。 

  (ᦞᦱᧂᧉ ᦌᦲᧃᧉ)