new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ

作者: 时间:2021-09-13 08:50:14

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ , ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧃ ᦏᦜᦱ 云 K5***H ᦅᧃ ᧑ ᦕᧆ ᦙᦱ ᦗᦻ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦺᦂᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦅᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦟᦱᧅ ᧕ ᦅᦳᧃ,ᦐᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦶᦑᧉ ᦟᦱᧅ ᧖ ᦅᦳᧃ, ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᧒ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᧔ ᦅᦳᧃ, ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦺᦔ 20% ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ, ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦱᧅ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ》,  ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᧒᧐᧐ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦎᦾᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᧖ ᦵᦝᦲᧃᧈ。 

   ᦞᧃ ᦓᧃᧉ , ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦊᦴᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦌᦹᧈ ᦙᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧈ ᦟᦱ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧃ ᦏᦜ 云 K73*** ᦅᧃ ᧑ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦺᦔ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦷᦟᧆ ᦅᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᧕ ᦅᦳᧃ,ᦐᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦶᦑᧉ ᦟᦱᧅ ᧘ ᦅᦳᧃ, ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦺᦔ ᧓ ᦅᦳᧃ, ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦺᦔ 20% ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ  ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ》,ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ 200 ᦶᦍᧃᧉ、 ᦎᦾᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᧖ ᦵᦝᦲᧃᧈ。

 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ、 ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦐᧅ ᦷᦟᧂᧈ ᧞ ᦶᦎᧅᧈ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦌᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦈᦸᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦍᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧞ ᦷᦊᧅ ᦆᦻ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ。

     (ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦌᧁᧈ)