new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ

作者: 时间:2021-09-02 10:48:32

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦺᦓ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧂᧉ ᦀᦸᧄᧈ、ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ、ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦕᧆ ᦵᦦᧃ。

ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦟᦱᧈ ᦗᦱᧉ ᦓᦾᧉ ᦶᦕᧈ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ、ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦕᧆ ᦵᦦᧃ,ᦊᦴᧈ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ、ᦈᧁᧉ ᦃᦻ ᦷᦆ、ᦖᦴᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ、ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ,ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ“ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ、ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ”,ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦘᦱᧅ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ。

 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᧞ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ。(ᦘᦴ ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ)