new tai | old tai | 中文

​ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ

作者: 时间:2021-09-02 10:46:30

   ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ。

   ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦓᧃᧉ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᦱᧆ、ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦀᧄ ᦓᦱᧆ、ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ》、ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ、ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ《ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ》、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦀᧄ ᦓᦱᧆ、ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦀᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦃᦻ ᦶᦑᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦙᦱ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦓᦱᧆ,ᦔᦸᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦢᧁ ᦘᦸᧂᧈ。

   ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦙᦱ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦓᦱᧆ ᧒᧐ ᦢᧂᧉ。(ᦍᦲᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᧉ、ᦀᦻᧉ ᦗᦲᧂ)