new tai | old tai | 中文

ᦷᦟᧆ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦟᧅ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦸᧆ ᦵᦉ “ᦎᦱ ᦑᦲᧇ” ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ

作者: 时间:2021-08-20 15:56:13

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ, ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧓᧙᧗ ᦶᦒᧁᧉ, ᦶᦙᧃᧈ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。

 ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦱᦱ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦅᧃ ᧑ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ,ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦺᦞᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦚᦱᧅ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦓᧃᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦸᧅ ᦟᦲᧄᧉ ᦜᦻ ᦂᦸᧅ ᦢᧁᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦋᦹᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦵᦍᧆ ᦎᦲᧄ ᦺᦉᧈ ᦌᧄᧉ。 ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ, ᦗᦸᧂᦰ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦚᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦱ᧕ ᦟᦲᧄᧉ ᧓᧙᧗ ᦶᦒᧁᧉ, ᦶᦙᧃᧈ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。  

 ( ᦑᦱᧉ ᦶᦗᧃᧈ ᦶᦈᧃᧈ )