new tai | old tai | 中文

ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ: ᦺᦃ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧂᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦞ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ

作者: 时间:2021-08-20 15:54:37

 3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ “ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ! ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ! ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ。”ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦺᦓ ᦔᦸᧆ ᦍᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦓᧃᧉ,  ᦺᦃ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧂᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦞ, ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦁᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧑。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦈᦹᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦞᦱᧈ, ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦵᦉ ᦈᦸᧉ ᦃᦸᧂ ᦁᧃ ᦶᦜᧄ ᦔᧅ ᦺᦉᧈ ᦆᦸ ᦔᦸᧂᧈ ᦺᦔ, ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦠᦱᧄᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦆᦹᧃ ᦍᧂ ᦟᦹᧄ ᦆᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᦲᧈ , ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ , ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧆ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ, ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ , ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。  ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦆᦸᧂᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦋᦱᧆ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ, ᦎᧂᧉ ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦺᦓ ᦔᦸᧆ ᦍᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦓᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱᦱ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ, ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦠᦱᧅ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ  ᦉᦳᧆ ᦒᦲ 。

 ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦞᦱᧈ, ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦅᦸᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ, ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦞ, ᦣᦲᧇ ᦺᦞ、 ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ。

 ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦍᦲᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦊᦴᧈ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

   (ᦟᦼᧉ ᦍᦲ)