new tai | old tai | 中文

ᦈᦱᧃᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦞ ᦏᦳ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ -- ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ

作者: 时间:2021-08-13 17:14:30

 3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦑᦳᧂᧉ ᦷᦙᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦞ ᦏᦳ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ-ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ(ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ) ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ。

 ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦞ ᦏᦳ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ, ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦨᦱᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦞ ᦏᦳ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦈᦹ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᧓ ᦜᧅ。 ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒᧔᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᦌᦹᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦓᧃᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦨᦱᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦞ ᦏᦳ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧓᧐ ᦅᦳᧃ。 ᦇᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦨᦱᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦞ ᦏᦳ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ、ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ  ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᧓ ᦅᧃ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᧙᧐᧐ ᦈᦳᧄᧉ ᦔᦻ。ᦶᦎᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦙᦱ,ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧈ ᦱ᧒᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ、ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧗᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᧙᧐ ᦗᦸᧅ ᦔᦻ, ᦗᦸᧂᦰ ᦉᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᧕᧐᧐ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ,ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔ ᦎᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᧃᧉ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。 

  (ᦞᦴᧈ ᦵᦞᧀ ᦵᦆᦲᧃᧉ 、 ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦑᦲᧁ ᦋᦹᧈ )