new tai | old tai | 中文

ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ: ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ

作者: 时间:2021-08-13 17:12:18

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧆ ᦠᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᧃ ᧑ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧗ ᦋᦸᧂᧈ, ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ 139.1 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

   ᦈᦱᧃᧈᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦊᦴᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦌᦼ ᦷᦅ ᦌᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦃᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦑᦸᧉ ᦀᧁ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ。” ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦅᦸᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧃ ᦕᧅ ᦅᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦼ ᦷᦅ ᦌᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦃᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦏᦳᧂ ᦎᦻᧈ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ ᧒᧗ ᦐᦽᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦏᦳᧂ ᦎᦻᧈ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦷᦠ ᦎᦸᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦶᦔᧃᧈ ᦙᦲᧉ ᦷᦅ 1.08 ᦑᦳᧃᧈ,ᦶᦙᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ  2.8 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦆᦹᧃ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦌᦼ ᦷᦅ ᦌᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦃᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦏᧄ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦕᦱᧄ ᦙᦳᧂ ᦁᧃ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦏᦳᧂ ᦎᦻᧈ ᧔᧙ ᦐᦽᧈ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦏᦳᧂ ᦎᦻᧈ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦷᦠ ᦎᦸᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦐᧂᧈ 1.47 ᦑᦳᧃᧈ, ᦶᦙᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ  ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ   35.3 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦑᦱᧂ ᦞᦼ  ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦌᦼ ᦷᦅ ᦌᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦃᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᧃ ᦵᦡᧁ , ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦌᦼ ᦷᦅ ᦌᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦃᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧗ ᦋᦸᧂᧈ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ, ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᧆ ᦶᦡᧂ 1.25 ᦑᦳᧃᧈ、 ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦷᦠ ᦎᦸᧅᧈ  ᦝᦴᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ 5.03 ᦑᦳᧃᧈ、 ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦷᦠ ᦎᦸᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦶᦔᧃᧈ ᦙᦲᧉ ᦷᦅ 1.32 ᦑᦳᧃᧉ、 ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦷᦠ ᦎᦸᧅᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦟᦲᧁᧉ 22 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ、 ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦷᦠ ᦎᦸᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦐᧂᧈ 1.47 ᦑᦳᧃᧈ、 ᦵᦂᧆ  ᦟᦲᧃᧈ 4 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ, ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ 139.1 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

    (ᦟᦼᧉ ᦍᦲ)