new tai | old tai | 中文

ᦉ ᦐᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ -- ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ“ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ”

作者: 时间:2021-07-09 17:59:14

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦺᦔ,ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ“ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ”ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦣᦴᧉ ᦜᦻ ᧞ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦞᦱᧈ“ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ”ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦶᦑᧉ ᦐᦲᧈ? ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦱ᧐᧐ ᦔᦲᧈ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧉ ᦓᧃᧉ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᧕᧐᧐ ᦜᧅ ᦔᦻ, ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦋᦹ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦓ ᦆᦳᧂᧉ ᦷᦆᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ, ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦁᧃ ᧙᧓ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ, ᦉ ᦐᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ,  ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ。


 ᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦘᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ

 ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦊᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦙᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᧒᧐ ᦜᧅ ᦔᦻ。ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ “ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑” “ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒” “ᦟᦻ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ” ᧞ ᦷᦣᧇ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦂᧁᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑, ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦀᦱᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦃᦸᧅ ᦺᦉᧈ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᧞ ᦚᦱ ᦉᧂᧉ ᦂᧄᧈ ᦶᦗᧂ  ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦷᦃᧂᧈ ᦂᧁᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧃᧉ, ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ、 ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧉ ᦓᧃᧉ。

 ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ、 ᦷᦣᧇ ᦎᦸᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦉᧂ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦆᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦔᦲ ᦱ᧙᧒᧗ ᦷᦎ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦵᦉ ᧟, ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦱᧅ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧉ ᦡᦲ ᦷᦂ ᦺᦞᧉ。 ᦔᦲ ᦱ᧙᧒᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ, ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦝᦱᧃ ᦎᦳᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ , ᦺᦔ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦚᦻᧈ ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ  ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦃᦱᧉ ᦶᦠᧄ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ。 ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ、 ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ、 ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ、ᦶᦟᧃᧉ ᦷᦆᧉ ᦃᦼᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦌᧄᧉ, ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦐᧅ ᦐᦱ, ᦑᧂ ᦵᦐᦲ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᧞ ᦝᦱᧉ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦹᧆ ᦷᦙ ᦷᦑ ᦷᦉ ᦌᧄᧉ。 ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟, ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦺᦔ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦍᦲ ᦓᦱᧃᧉ ᦌᧄᧉ, ᦡᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦅᦸᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᧃᧉ。

 ᦵᦗᦲᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᧞ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ , ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦒᦲᧉ ᦞᦼ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ《ᦟᦻ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂ ᦚᦱᧅ ᦏᦹᧂ ᦟᦲᧃᧉ ᦞᦼ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ》ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧒᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ, ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦊᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑。

 ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦈᦱᧈ? ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᧞ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ,ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ。ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ、ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ, ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦣᦱᧄᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。 ᦔᦲ ᦱ᧙᧒᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲ ᦓᦱᧃᧉ ᦌᦲᧈ ᦞᦼ ᦕᦻᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦙᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦩᦱᧂᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ,ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧈ ᦂᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦱᦞ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧘᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᧒᧐ ᦑᦲᧈ; ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦱ᧐ ᦑᦲᧈ ᦔᦻ, ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦏᦹᧂ ᧘᧐᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。 ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧈ ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦍᦲᧁᧉ ᦋᦲᧉ ᦎᦼᧈ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ。ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ, ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ ᦋᦸᧅ ᦵᦈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ  ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦝᦱᧃ ᦎᦳᧂᧈ ᦕᦻᧈ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦹᧆ ᦣᦴᧉ ᦅᦹᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ; ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦶᦑᧃᧈ ᦵᦍᧉ ᦙᦲ ᦟᦱᧈ ᦎᦲᧈ(ᦋᦹ ᦌᦳᧃᧈ), ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ。

  ᦔᦲ ᦱ᧙᧒᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦱ᧗ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦒᦲᧉ ᦞᦼ、 ᦍᦲ ᦓᦱᧃᧉ ᦌᦲᧈ ᦞᦼ、 ᦙᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ、ᦌᦹᧉ ᦘᦲᧃᧉ、ᦙᦱ ᦨᦱᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ、 ᦊᦲᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦒᦰ、 ᦢᦸᧈ ᦶᦣ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦊᦲᧃᧈ、 ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦒᦸᧃᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ, ᦆᦹᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦟᦃᦓ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃᧈ ᦆᦱ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃ ᦟᦲ ᦆᦻᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦺᦓ ᦙᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦶᦉᧃᧈ, ᦵᦎᧆᧈ ᦵᦎᧆᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ  ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑。

  ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦙᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦒᦲᧉ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ、 ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦎ ᦒᦲ ᧑ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦞᦴᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦁᧃ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦺᦡᧉ ᧒᧘ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。  

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦐᧂ ᦉᦹᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂ, ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦶᦎᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ, ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ, ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ , ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ 。ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦈᦸᧆ ᦋᦴ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑》, ᦗᦸᧂᦰ ᦑᧂ 《ᦂᦱᧅ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ 》《ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ》《ᦂᦱᧅ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦊᦲᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ》。

 ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒, ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦒᦲᧂᧉ ᦌᦲ ,ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦒᦲᧂᧉ ᦌᦲ、 ᦞᦴᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦷᦙᧉ、ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧂ, ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦙᦲ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦒᦲᧂᧉ ᦌᦲ、 ᦞᦴᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦷᦙᧉ、 ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧂ、 ᦞᦴᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ、 ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦱᧈ ᦶᦌᧃ, ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦙᦲ ᦎᦴᧈ ᦒᧁᧈ、ᦍᧂᧉ ᦜᦲᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ。

  ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦖᦹᧅ ᦡᧄ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦶᦎᧄᧉ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦞᦸᧆ ᦠᦻ ᦓᧃᧉ。 ᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧒᧖ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦙᦱ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᧃᧉ, ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦎᦲᧈ ᦉᦱᧈ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᦲᧃᧈ ᦙᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦅᦱᧈ ᦗᦸᧅ ᦵᦡᧁ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ, ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧆᧈ ᦈᧇ ᦺᦝ ᦗᦻ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᦱᧁᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᧁᧈ, ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦀᦸᧅᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ, ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ  ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。 ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦴ,ᦉᦹᧇᧈ ᦀᧁᦂᦱᧃ ᦞᦴ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦎᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ, ᦈᦹ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦔ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ。


  ᦖᧆ ᦺᦝ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦈᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ

   ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦠᧃᧉ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᧞ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦞᦱᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ,ᦠᦱᧅ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᧞ ᦏᦻ ᦶᦠᧂᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ。 ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦡ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ, ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦺᦈ ᧞ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ、 ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

 ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟, ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦈᧁᧉ ᦙᧃ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦙᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ。 ᦙᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦂ ᦑᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦶᦡᧃ ᧓ ᦉᦳᧄ ᦀᦱ ᦋᦱ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦵᦙᦲᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ、 ᦘᦲᧃᧉ ᦶᦗᧃᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ、 ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ ᦠᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦌᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᦲ ᦊᦲᧈ, ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦔᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ、 ᦑᦲᧈ ᦖᦻᧈ ᦌᦳᧂᧈ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦝ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦶᦕᧈ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ。

 ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦂ ᦑᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧒᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦌᦴᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦁᦻᧈ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦎᦲᧈ ᦍᦲᧉ ᦌᦹᧈ,ᦙᦲ ᦟᦲ ᦆᦻᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦌᦹᧈ ᦋᦱᧂ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦺᦔ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦜᦻ ᦞᧃ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ, ᦂᦱᧃ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦺᦔ。ᦟᦲ ᦆᦻᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧓᧐ ᦷᦎ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦃᧉ ᧞ ᦎᦻ ᦵᦉ。ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦱ᧙᧕᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦙᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ。ᦔᦲ ᦱ᧙᧕᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ,ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ。  


   ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦺᦖᧈ

 ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧉ ᦔ ᦶᦜ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦉᧇ ᦅᦳᧃ, ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧉ ᧞ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦶᦙᧁᧉ。ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧓ ᦷᦎ,ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ, ᦈᦹ ᦎᧂᧉ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦎᦸᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ; ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧗ ᦷᦎ,ᦈᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ; ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧒ ᦷᦎ,ᦈᦸᧉ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦋᦴ ᦔᦴᧈ; ᦔᦲ ᧒᧐ᦱᦱ ᦷᦎ,ᦈᦸᧉ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ “ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧒ ”; ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ,ᦙᦲ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ,ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑“ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ”ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ“ᦑᦲᧈ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”,ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦱ᧐ ᦑᦲᧈ  ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑。

  ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᧞ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ、 ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ, ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦁᧃ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ ᦊᦴᧈ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦺᦞᧉ, ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦖᧈ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ 、 ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦋᧄ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦺᦔ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ, ᦎᦱ ᦠᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ ᧞ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ、ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᦲᧁᧉ ᦺᦖᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、 ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᧟ ᦐᦱ ᦋᦳᧄᧈ ᦶᦍᧄᧉ ᦶᦂᧄ ᦷᦃ ᦓᧃᧉ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦙᦲ ᦱ᧓ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦙᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧉ ᧓᧓ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦙᧁᧉ ᧓᧐ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧉ ᧓ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦱ᧘ ᦅᦳᧃ、 ᦊᦲᧈ ᦵᦔᧀᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧒ ᦅᦳᧃ。

 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦠᧃᧉ, ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦟᦲ ᦊᦲᧃᧈ ᦌᦳᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ,ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦷᦎᧅ ᦍᦸᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ, ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦈᦸᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦵᦉ ᧟, ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦜᦻ, ᦅᦳᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ, ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ, ᦓᧄ ᦗᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。

 ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦓᦾᧉ ᦃᦻ ᦷᦆ; ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦍᧂ ᦎᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ, ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ,ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦱ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᦲᧁᧉ ᦌᧄᧉ, ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦲ ᦆᦻᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦱ ᦺᦖᧈ,ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦞᧉ。 ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ。 ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ, ᦠᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦘᦱᧅ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ, ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ, ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᦲᧉ ᦘᦲᧉ ᦶᦩᧃᧈ ᦡᦲ ᦺᦔ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

   (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ 、 ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ 、 ᦌᦹᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦉᦲᧃᧈ 、 ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦙᦲᧃᧉ 、 ᦆᦻ ᦍᦳᧂ ᦋᦲᧃᧈ 、 ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦈᧃᧈ ) 

3b-1.jpg

 ↑ᦔᦳᧂᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦔᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑。 ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ /ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ) 

3b-2.jpg

 ↑ᦑᦲᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦂᧁᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᧑ 。 ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ /ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ) 

3b-3 (1).jpg

↑ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦙᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦓᧃᧉ。 (ᦌᦹᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦉᦲᧃᧈ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)