new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦋᧃ ᦝᦱᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦋᦴ ᦑᦲᧈ

作者: 时间:2021-07-01 17:08:05

  3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ、 ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦆᦹᧃ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ、ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ、ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦍᧇ ᦃᧂ ᦅᦳᧃ ᦺᦞᧉ、 ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦺᦔ ᦋᦴ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᦲᧃ ᦶᦙᧃᧈ ᦶᦔᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦵᦂᦲᧆ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ, ᦍᧂ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦂ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦍᦱᧅ、 ᦔᦱᧃᧈ ᦷᦑᧆ ᦍᦱᧅ、 ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦑᦲᧈ ᦍᧇ ᦃᧂ ᦺᦞᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ, ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦠᦹᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦞ、ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦞ、 ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦺᦞ、 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦞ。

 (ᦍᧂᧉ ᦍᦳᧂ)