new tai | old tai | 中文

ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ“ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦺᦘᧈ”

作者: 时间:2021-05-20 09:25:06

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦷᦎ ᧑“ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ”ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦟᧂ ᦧᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ, ᦙᦲ ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦷᦎ ᧑ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦙᦱ, ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦱᧆ ᦷᦂ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ, ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦵᦉ ᧟, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦸᧅ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦆᦸᧂᧉ ᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦙᦲ ᦇᦴ ᦷᦜᧂ ᦷᦎ ᧑ ᦷᦃᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦺᦞᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦇᦴ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦙᦲ ᧒ ᦙᦲ, ᦷᦎ ᦺᦊᧈ ᦙᦸᧅ ᦶᦃᧃ ᦙᦹ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦣᧁ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦸᧉ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦇᦴ ᦓᦲᦰ ᦣᦻᧉ ᦆᦹᧃ ᦶᦜᧆ ᦶᦂᧂ ᦐᦹᧂ ᦺᦞ, ᦵᦗᦲᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ  ᦇᦴ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦶᦟᧃᧈ ᦟᦸᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦷᦃᧇ ᦎᦸᧆᧈ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦍᧇ ᦇᦴ。

 ᦊᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦈᧅ ᦍᧇ ᦀᧁ ᦓᧃᧉ, ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦷᦠ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ, ᦺᦃ ᦅᦲᧈ ᦗᦱᧂᧉ ᦗᦱᧆ, ᦷᦉᧇ ᦣᦸᧂᧉ “ᦌᦹᧆ ᦌᦹᧆ” ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ  ᦺᦙᧉ ᦇᦱᧄᧈ ᦔᧅ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦗᦻ ᦷᦠ ᦙᧃ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦷᦜᧂ, ᦜᦳᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦇᦱᧄᧈ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦑᦲ, ᦆᦹᧃ ᦺᦆᧈ ᦟᦸᧆ ᦶᦟᧆ ᦶᦟᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦺᦔ 。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦆᦹᧃ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦇᦱᧄᧈ ᦵᦎᧅ ᦙᧃ ᦠᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ,ᦈᦹ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᧁ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ, ᦵᦎᧅ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦺᦞᧉ, ᦍᧇ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦇᦴ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ。

    (ᦎᦻᧈ ᦜᦲᧈ)