new tai | old tai | 中文

ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗ ᦍ ᦌᦰ ᦈᦲᦰ ᦓᦱᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦟᦴᧈ ᧑

作者: 时间:2021-01-07 17:32:26

  3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦶᦝᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ ᦗᦍᦌᦰ ᦈᦲᦰ ᦓᦱᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ ᦟᦴᧈ ᧑ ᦶᦝᧆ。

 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦠᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦈᦲᦰ ᦓᦱᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧕ᦱ᧐ ᦢᧂᧉ、 ᦖᦱᧅ ᦌᦻ ᦵᦜᧅ ᦱ᧕ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ、 ᦵᦣᧁᧉ ᦐᦲᧇᧈ ᦃᦱ ᦶᦉᧆ ᦱ᧒᧔᧕ ᦀᧃ、 ᦵᦣᧁᧉ ᦷᦓᧅ ᦱ᧒᧘ ᦀᧃ、 ᦙᦸᧂ ᦵᦣᧁᧉ ᦺᦉᧈ ᦷᦓᧅ ᧓ᦱ ᦕᦹᧃ、ᦧᦱᧃ ᧔᧘ ᦵᦏᧃᧈ ᧞ ᦷᦠ ᦦᦱᧃ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦷᦠᧆ ᦺᦉᧈ ᦈᦸᧆᧈ ᦺᦝ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ。

 ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ、 ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ、ᦓᦱ ᦗᦱᧃ ᦷᦆᧉ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦅᧁ ᧕ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦟᦴᧉ ᦺᦡᧉ, ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦀᧁ ᦓᦱᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ, ᦔᦲᧃ ᦺᦓ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ “ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ”、 ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ。

 (ᦌᦱᧂᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦷᦗᧈ)