new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦗᦰᦍᦰᦌᦰ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ

作者: 时间:2020-10-10 17:56:22

 3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦝᦱᧉ ᦒᦲᧃᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ  ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑。ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᦸᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ,ᦈᦹ ᦝᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ。

  ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦑᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦳᧄ ᦆᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ: ᦔᦲ ᧒᧐ᦱᦱ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ, ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦑᧁᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧂ ᦞᦱᧈ“ᦍᦳᧂ ᦷᦗᧈ” “ᦵᦑᦲᧂᧈ ᦟᦴᧉ” “ᦍᦳᧂ ᦘᦱᧉ”“ᦵᦍᧉ ᦆᦳᧂᧈ”ᦁᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧅᧈ ᦐᧂ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ, ᦺᦉᧈ ᦊᦱ ᦧᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸᧉ ᦟᦱᧉ ᦺᦉᧈ,ᦔᦸᧄᧉ ᦝᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧘᧐᧐ ᦂᦸ、 ᦺᦉᧈ ᦊᦱ ᦧᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦱ᧒᧒ ᦂᦸ、ᦔᦸᧅᧈ ᦐᧂ ᦺᦙᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧕᧔ ᦂᦸ, ᦗᦸᧂᦰ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧓ᦱ.᧓ ᦙᦴ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦑᧁᧈ ᦕᦲᧆ ᦶᦕᧅᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ, ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧓ᦱ.᧓ ᦙᦴ, ᦵᦔᧃᧈ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ, ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦕᦲᧆ ᦶᦕᧅᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦖᧉ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦑᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦔᦲ ᦔᦻ ᧒ ᦵᦡᦲᧃ , ᦈᦹ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧕᧐᧐᧐ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦈᧃ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧄ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ。 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ: ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ, ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦈᧃ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ “ᦌᦹᧉ ᦌᦱᧂ”“ᦍᦲᧁᧈ ᦒᦱᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ” ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧒ ᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧅᧈ ᦐᧂ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸᧉ ᦟᦱᧉ ᦺᦉᧈ,ᦔᦸᧄᧉ ᦝᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦱ᧕᧒ ᦂᦸ、 ᦔᦸᧅᧈ ᦐᧂ ᦺᦙᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧙᧘ ᦂᦸ、 ᦗᦸᧂᦰ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧓᧙.᧒ ᦙᦴ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦈᧃ ᦕᦲᧆ ᦶᦕᧅᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ, ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧓᧙.᧒ ᦙᦴ, ᦵᦔᧃᧈ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ, ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦕᦲᧆ ᦶᦕᧅᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦖᧉ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦈᧃ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦔᦲ ᦔᦻ ᧖ ᦵᦡᦲᧃ, ᦈᦹ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧘᧐᧐᧐ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧒᧐᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦙᦱ ᦝᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦉᧆᧈ ᦃᦱᧆ。

 ᦵᦗᦲᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉᧇ ᦶᦂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ  ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦆᦱᧁᧈ ᧑, ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ、 ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦺᦉᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ、 ᦂᦲᧆᧈ ᦵᦅᦲᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ、 ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  (ᦟᦲᧁᧉ ᦞᦼ ᦊᦲᧈ)