new tai | old tai | 中文

ᦌᦴᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦟᧅ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ

作者: 时间:2020-09-29 17:43:40

      ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦶᦔᧂ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᧞ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᧟ ᦟᧅ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᦅᧃ ᧑。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ,ᦷᦟᧆ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦶᦔᧂ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ、 ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦷᦠ ᦐᦱᧉ ᦔᦲᧃ 云H ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦋᦰ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦠᦳᧃ ᦷᦟᧆ ᦗᦸᧅ ᦺᦞ ᦺᦞ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ,ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦈᦱᧅ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ 110 ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦷᦊᧅ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆ ᦓᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ, ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ。

 ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᧙ ᦎᦱ ᧓᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦞᧂ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦅᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦺᦉᧈ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦵᦉ ᧟ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦷᦟᧆ ᦺᦞᧉ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ,ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦟᦹᧄ ᦆᦲᧂ ᦺᦔ 。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦷᦟᧆ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦈᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦉ ᧟,ᦈᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦾ ᦷᦟᧆ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᧞ ᦈᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ, ᦶᦋᧆ ᦶᦈᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦔᦲᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦵᦙᦲᧁ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦉ ᦠᦻ ᦌᦴᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ, ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦌᧁ ᦓᦸᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ。

 ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦱᦱ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦌᦴᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧉ ᦃᧄ ᦺᦈ ᦺᦞᧉ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦊᦴᧈ。  

  ( ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ  ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ )