new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ

作者: 时间:2020-09-29 17:43:16

     ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦊᦴᧈ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ  ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ、 ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦑᧁ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᧞ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦟᦸᧉ ᦷᦟᧆ 、 ᦷᦂᧂ ᦵᦦᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦌᧁ ᦺᦞᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᧃᧉ, ᦷᦊᧅ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“᧑ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᧒ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᧓ ᦟᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᧔ ᦶᦕᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ”ᦙᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦓᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦠᦹᧉ ᦕᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ; ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦓᧃᧉ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦎᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦔᦲᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦈᦹ ᦶᦎᧄᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ; ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦉᦱ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦆᦹᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦢᧁᧉ ᦈᦸᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ; ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦶᦃ ᦺᦝ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦎᦱ ᦷᦙ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ。

 ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᧕᧙ᦱ ᦅᧃ,ᦟᦱᧅ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧙᧗ ᦅᧃ、 ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦱ᧙᧐ ᦅᧃ,ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦱ᧐᧐᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。

  (ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ)