new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦂᧁᧈ ᦶᦝᧆ

作者: 时间:2020-09-17 15:34:22

  3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦓᧄ ᦗᦱᧆ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ、ᦓᧄ ᦗᦱᧆ ᦏ ᦜᦱ ᦟᦴᧉ ᦶᦜᧁ ᧞ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦶᦝᧆ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦝᧆ ᦐᧂᧉ ᦶᦔᧃᧉ 、 ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦶᦝᧆ ( ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ) , ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ “ᦋᦱᧂᧈ ᦀᧁ ᦗᦸᧅ ᦺᦋᧉ” ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ 。

  ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦶᦝᧆ ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦃᦸᧂ ᦶᦝᧆ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧓᧕᧐ ᦶᦔᧃᧉ ᦔᦻ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦓᧄ ᦗᦱᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦋᦰ ᦺᦊᧈ ᦓᧃᧉ ᧕᧐ ᦶᦔᧃᧉ ᦔᦻ、ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦓᧄ ᦗᦱᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦋᦰ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᧒᧐᧐ ᦶᦔᧃᧉ ᦔᦻ、ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦓᧄ ᦗᦱᧆ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦱ᧐᧐ ᦶᦔᧃᧉ ᦔᦻ。ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦝᧆ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧂ ᦶᦝᧆ ᧞ ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦂᧁᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦀᧁ ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦙ ᦷᦍ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᦱᧄᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦐᧂᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ。ᦢᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦙᦱᧂᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦝᧆ ᦠᧃᧉ,ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦶᦝᧆ,ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦓᧄ ᦗᦱᧆ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦝᧆ ᦌᧄᧉ。  

(ᦎᦻᧈ ᦜᦲᧈ)